Skip to main content

PVFCCo sẽ tích cực tái cấu trúc các đơn vị thành viên
Ngày 22/12, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) cho biết trong năm 2011 Tổng công ty sẽ tích cực triển khai chương trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên.

Việc tái cấu trúc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả và tính công khai minh bạch trong điều hành sản xuất kinh doanh những năm tới.

Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PVFCCo cho biết Tổng công ty đã hoàn tất phương án và lộ trình thực hiện chuyển đổi mô hình này. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tổng công ty đang nỗ lực triển khai nhằm tận dụng, phát huy và khơi dậy những thế mạnh sẵn có cũng như tiềm tàng của PVFCCo để tăng cường năng lực cạnh tranh, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn và thử thách trong giai đoạn mới.

DPM hiện quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ có công suất 800.000 tấn/năm và có bảy đơn vị thành viên trực thuộc sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất, sản xuất bao bì và kinh doanh đầu tư phát triển nhà, văn phòng.