Skip to main content

DỊCH VỤ PHÒNG HỌP HỘI NGHỊ

Mô hình dịch vụ này bao gồm:

       - Dịch vụ cho thuê văn phòng, phòng họp, hội nghị...