Skip to main content

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

Sứ mệnh

Triển khai thành công dịch vụ hậu cần phục vụ cho sinh hoạt của lực lượng chuyên gia, người lao động tại Khu kinh tế Nghi Sơn, góp phần vào sự phát triển của ngành Dầu khí và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ.

Hỗ trợ toàn diện cho các dự án công nghiệp, xây dựng các loại hình dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phụ trợ phù hợp và có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Tầm nhìn

Nâng tầm loại hình dịch vụ hậu cần cho các Khu công nghiệp phát triển toàn diện và có chiều sâu hơn.


Trở thành một công ty phát triển nhanh và năng động với các loại hình dịch vụ đa dạng, xây dựng thương hiệu vững mạnh trong ngành Dầu khí.